تزیین دستمال سفره

برای درست کردن طرح یک دستمال مربعی آماده کرده و به صورت زیر عمل کنید:

دستمال را به شکل زیر از قطر آن تا کنید.

دستمال را به صورت زیر روبروی خود قرار دهید.

گوشه سمت چپ را به صورت زیر تا کنید.

همین کار را مجدد برای گوشه سمت راست انجام دهید.

حال دستمال تا شده را برگردانید. قسمت گوشه باز را به سمت مقابل قرار دهید.

گوشه بسته  دستمال را به شکل زیر تا کنید.

هر دو سمت راست و چپ دستمال را به زیر تا کنید تا به فرم زیر برسید. دستمال آماده است.

/ 0 نظر / 11 بازدید